Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydávány obchodní společností Results & Emotions s.r.o. , IČ: 290 09 511, se sídlem Praha 5, Wiedermannova 1407/6, 158 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 159641 (dále též „Results & Emotions“).

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi námi jako poskytovatelem služeb a Vámi jako jejich objednatelem a odběratelem. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy uzavírané mezi námi a Vámi ohledně poskytnutí služeb (školení, workshop, koučování, telelekce, webinář a další služby dle naší aktuální nabídky), ať již je smlouva uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (e-mail, on-line objednávky, pomocí přístupu na stránky apod.) nebo v písemné formě. Okamžikem učinění Vaší objednávky jste vázáni těmito obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste se s jejich obsahem seznámili, bez výhrad je akceptujete a s nimi souhlasíte.

II. Objednání služeb

2.1. Vyberte požadované služby z naší nabídky, řádně vyplňte objednávkový formulář a objednávku odešlete. Objednávka je odesílána prostřednictvím rozhraní na webové stránce. Před odesláním objednávky řádně zkontrolujte její obsah a správnost Vámi uvedených údajů. V případě, že uvedete jakékoliv nesprávné, neúplné, nepravdivé, nebo zavádějící údaje, neodpovídáme za přijetí objednávky ani za její splnění.

2.2. Po odeslání objednávky Vám potvrdíme její přijetí formou emailové zprávy, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem. Tímto potvrzením není ještě objednávka z naší strany akceptována a nevzniká závazek k jejímu splnění. O přijetí (akceptaci) objednávky z naší strany a tím i uzavření smlouvy budete informováni další samostatnou zprávou nebo potvrzením.

2.3. Nejpozději 4 (čtyři) pracovní dny před sjednaným začátkem našeho plnění jste povinni nám poskytnout veškeré podklady a informace, které jsou nezbytné k řádnému poskytnutí objednaných služeb. V opačném případě neodpovídáme za zpoždění, nemožnost poskytnutí služeb nebo neúplné plnění oproti obsahu objednávky.

III. Omezení rozsahu

3.1. V zájmu co nejkvalitnějšího poskytování našich služeb si vyhrazujeme právo omezit rozsah osob, jimž budou služby poskytovány (zejména počet účastníků seminářů, workshopů a telelekcí apod.), jakož i právo neakceptovat veškeré učiněné objednávky. V případě, že okolnosti nezávislé na naší vůli znemožní nebo omezí možnost poskytnutí našich služeb uvedených v potvrzené objednávce, budeme Vás včas informovat k projednání náhradního řešení nebo ke zrušení objednávky.

3.2. V případě jakéhokoliv nevhodného chování účastníka semináře, workshopu, telelekce atp. nebo osoby, jíž jsou služby poskytovány, v jehož důsledku by byl ohrožen nebo omezen řádný průběh školení nebo poskytování služeb nebo by byl ohrožen majetek a zdraví zúčastněných osob, je zástupce Results & Emotions s.r.o., oprávněn takovou osobu okamžitě a bez jakékoliv náhrady vykázat. Povinnost uhradit sjednanou cenu služeb tím zůstává nedotčena.

IV. Storno poplatky

4.1. Zrušení objednané služby je možné pouze písemně či prokazatelně emailem a za následujících podmínek:

4.1.1. bezplatné storno přijímáme 14 kalendářních dnů před realizací aktivity (např. školení, koučování, atd.),

4.1.2 v případě zrušení účasti v rozmezí 14 až 8 kalendářních dnů před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 40 % z ceny školení,

4.1.3 v případě zrušení účasti v rozmezí 8 až 1 kalendářní den před zahájením realizace, je účtován poplatek ve výši 85 % z ceny objednané služby.

4.1.4 V případě zrušení v den realizace je účtován poplatek ve výši 100% z ceny objednané služby.

4.1.5 Jednatel společnosti Results & Emotions má kdykoliv právo storno poplatek z opodstatněných důvodů prominout.

4.2. V případě neúčasti na kurzu bez předchozí písemné žádosti o storno, ztrácí objednavatel nárok na vrácení poplatku za školení, resp. objednavateli bude účtována cena školení v plné výši.

4.3. Na školení je možné vyslat náhradníka s tím, že identita náhradníka a nahrazovaného účastníka nám musí být oznámena nejpozději 2 hodiny před zahájením školení. V případě vyslání náhradníka, nebude účtován storno poplatek.

4.4. Změnit závaznou rezervaci je možné po dohodě s Results & Emotions pouze z opodstatněných důvodů (například nemoc). Pokud to bude možné, Results & Emotions nabídne účast na stejné či podobné akci v jiném termínu nebo jiné akci podle výběru objednavatele.

V. Cena služeb a splatnost

5.1. Cena služeb je uvedena v našem aktuálním ceníku nebo u každého produktu na webové stránce. Ceny uvedené v námi odesílaných nabídkách nebo rozesílaném ceníku či newsletteru jsou platné 30 kalendářních dní od jeho odeslání, není-li výslovně uvedeno jinak.

5.2. V případě některých specifických služeb je cena závislá na specifikách objednávky, v takovém případě Vám bude taková cena mimo kritéria aktuálního ceníku sdělena v námi odeslané zprávě s vyžádáním její akceptace z Vaší strany. V případě, že neobdržíme od Vás potvrzení o souhlasu s takovou cenou, považuje se objednávka za stornovanou a nevzniká povinnost k jejímu plnění ani k úhradě ceny.

5.3. Ceny jsou uváděny v českých korunách bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

5.4. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s cenou uvedenou v nabídce nebo ceníku pro objednávanou službu.

5.5. Cena je splatná na základě faktury se splatností 15 kalendářních dní (není-li výslovně sjednáno jinak).

5.6. Results & Emotions je povinna vystavit daňový doklad ve lhůtě a s náležitostmi vyžadovanými platnými právními předpisy. Daňový doklad Vám bude odeslán na adresu uvedenou ve Vaší objednávce, nebude-li výslovně sjednáno jinak.

5.7. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet Results & Emotions uvedený ve faktuře, nedohodnou-li se smluvní strany v souladu s platnými právními předpisy jinak. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na náš účet.

5.8. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky jsme oprávněni požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nárok na úhradu úroků z prodlení dle platných právních předpisů a nárok na náhradu škody zůstávají nedotčeny.

VI. Odpovědnost za vady

6.1. S ohledem na specifickou povahu námi poskytovaných služeb neneseme jakoukoliv odpovědnost za případné ztráty, škody, osobní nebo profesní negativní dopady, ztráty obchodních příležitostí nebo zaměstnání, ušlý zisk nebo výdělek, jež by mohly být považovány za přímý nebo nepřímý důsledek námi poskytnutých školení, koučování, workshopů či telelekcí, ani za dodržení nebo nedodržení učiněných doporučení.

6.2. S ohledem na specifickou povahu našich služeb a plnění berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jediným Vaším nárokem v případě Vaší nespokojenosti s výsledky školení, workshopů,koučování, či telelekcí je právo na přiměřenou slevu u dalších objednávaných služeb, a to pouze za podmínky, že vady našeho plnění byly přímo způsobeny porušením našich povinností postupovat s řádnou odbornou péčí obvyklou u takových druhů plnění. O výši přiměřené slevy na další služby rozhoduje jednatel Results & Emotions.

VII. Internetové spojení

7.1. Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení.

7.2. Vyhrazujeme si právo omezit přístup na stránky kdykoliv bez předchozího upozornění, zejména za účelem údržby a aktualizace našich stránek.

VIII. Ochrana duševního vlastnictví

8.1. Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím Results & Emotions nebo je Results & Emotions jejich oprávněným uživatelem. Bez předchozího písemného souhlasu nejste oprávněni jakoukoliv jejich část kopírovat ani jakkoliv používat.

8.2. Odkaz na stránky a/nebo zahrnutí stránek částečně či úplně na stránkách třetích osob je přípustné pouze po předcházejícím písemném souhlasu Results & Emotions.

8.3. Na základě objednávky ani smlouvy ani jakéhokoliv plnění z naší strany nezískáváte jakékoliv právo užívat ve vlastních označeních, názvech, firmě, obchodním jméně nebo značce jakékoliv označení, ochrannou známku, jméno nebo symbol charakteristické nebo užívané společností Results & Emotions nebo jinak charakteristické pro její činnost (dále souhrnně též jen „Označení“). Žádná taková Označení nejste bez našeho předchozího písemného souhlasu oprávněni používat ani ve vlastních materiálech, tiskovinách či webových stránkách.

IX. Ochrana osobních údajů

9.1. Osobní údaje shromažďujeme v nezbytném rozsahu pro řádné poskytnutí služeb obchodu (jméno, příjmení, adresu, adresu místa dodání, telefon a emailové spojení, další osobní údaje vyplývající ze specifik požadovaných služeb, školení nebo koučování).

9.2. Odesláním objednávky vyslovujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj výslovný souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci , a to až do doby písemného odvolání takového souhlasu. Zavazujeme se nezpřístupnit osobní údaje žádné další osobě, která se přímo nepodílí na poskytování služeb nebo objednaných plnění. Dále se zavazujeme zabezpečit databázi s osobními údaji proti zneužití.

9.3. Results & Emotions informuje tímto objednatele o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 v případě, že zjistí, že Results & Emotions porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.

9.4. Objednatel potvrzuje, že byl námi coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Objednatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

9.5. Objednatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Objednatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, může kdykoli odvolat formou písemné informace na adrese sídla Results & Emotions nebo mailové adrese info@resultsemotions.cz .

9.6. Berete na vědomí, že poskytování osobních údajů o účastnících školení, seminářů nebo o výsledcích jejich koučování apod. podléhá podmínkám stanoveným zákonem o ochraně osobních údajů, a že některé údaje Vám, jako objednateli, můžeme sdělit, pouze pokud nám k tomu dotčených subjekt údajů udělí svůj souhlas. Za neposkytnutí takového souhlasu a následné neposkytnutí takových osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost.

X. Rozhodné právo a soudní příslušnost

10.1. Veškeré právní vztahy vyplývající z Vaší objednávky, smlouvy, těchto podmínek, našeho plnění nebo porušení či nedodržení závazků z naší nebo Vaší strany se řídí českým právem.

10.2. Pro veškeré spory se tímto sjednává místní příslušnost soudu příslušného dle sídla společnosti Results & Emotions.

XI. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je uvedena v samostatném dokumentu, který je dostupný na webové stránce http://bytkoucem.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte, představují dohodu o obsahu smlouvy o poskytnutí našich služeb. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné ode dne: 13.6. 2018